ગુજરાતમાં લોકડાઉનના એંધાણ : તાજના પત્તામાંથી નીકળ્યો હુકમનો એક્કો, ટૂંક સમયમાં જ લેવાશે નિર્ણય

By | March 15, 2021

[adguru adid=”1121″]

IMG 20210315 112803

 

IMG 20210315 112725

 

There was a threat in the country some time ago that everyone was annoyed. People were forced to leave their homes. One danger was that people were forced to live in their own homes. No one even thought that any danger posed by Corona would annoy people to such an extent.

IMG 20210315 112738
The government was forced to lockdown. After about five or six months of lockdown, the threat was averted. Gradually, after the discovery of the vaccine, people were not happy. Now understand the end of Korona!

But as time went on, the bet was reversed. The ekko of the order came out of the crown leaf. Those who thought that Corona was gone now became anxious again. Corona killed re-entry while the country was still in the process of vaccination.

The state of Maharashtra has the highest number of corona cases in the country at present but our Gujarat is also catching up with Modiji’s bullet train. At present, the number of corona patients in Ahmedabad and Surat in Gujarat has dropped. Discussions are taking place on whether there will be a lockdown in Gujarat again.

Night curfew expires in four metros of the state / may come soon Decision: Night curfew has been imposed in four metros for a long time due to the transition of corona in the state. The term is due to end on March 15. A decision on whether to extend the period or be forced to lockdown could be taken soon in view of the increasing number of transitions. However, as the term is due to expire on March 15, a decision has to be taken within a day or two.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *